نرم افزار کنترل تعهدات

برنامه تعهدات شركت و كنترل تحقق هـر يـك از ايـن تعهـدات از اهميـت زيـادي در شـركت هاي توليـدي برخوردار مي باشد. این سیستم با محوريت محصولات و نيم ساخته ها بر آن بوده است تا كليه تعهدات شركت اعم از تعهدات خريد ، فروش و ساخت پيمانكاري را پوشش دهد.

در اين راستا اطلاعـات مـرتبط بـا برنامه ريزي تحويل و حمل، كليه تعهدات شركت در ارتباط با محصولات و نيم ساخته ها در قالب سـه نـوع ساخت پيمانكاري، فروش و تعهد خريد وارد سيستم مي گردد. در راستاي كنترل تحقق اين تعهدات و رهگيري كليه محصولات ورودي یا خروجي شركت، مشخصات كليه بسته هاي ورودي و خروجي شامل مشخصات كلـي بسـته هـا و همچنـين ليسـت محصـولات و نـيم ساخته هاي موجود در هر بسته در سيستم وارد مي شود و با استفاده از اين قابليت علاوه بر كنترل تحقـق تعهدات ، امكان رهگيري محصولات و نيم ساخته ها در ارتباط با خط توليد شركت فراهم مي گردد.

امکانات و ویژگی‌های نرم افزار

  • مديريت اطلاعات فروش(قطعي و بالقوه) محصول ساخته شده، محصول نيمه ساخته و يراق آلات نصـب براي هر يك از شركت هاي خريدار به تفكيك سال و ماه
  • مديريت اطلاعات خريـد محصول ساخته شده، محصول نيمه ساخته و يـراق آلات نصـب براي هر يك از شركتهاي فروشنده به تفكيك سال و ماه
  • مديريت اطلاعـات سـاخت پيمانكـاري (بـرون سـپاري) محصول ساخته شده، محصول ساخته شده ، محصول نيمه ساخته و يراق آلات نصب براي هر يك از شركتهاي پيمانكار بـه تفكيك سال و ماه
  • مديريت اطلاعات ورود و خروج محصول ساخته شده ، محصول نيمه ساخته در راستاي تعهدات خريـد، فـروش و ساخت پيمانكاري
  • گزارشات مقايسه اي تحقق برنامه ريزي تعهدات
  • گزارشات پيشرفت تعهدات خريد، فروش و ساخت پيمانكاري

ارتباط با سایر سیستم ها

  • ارتباط با کلیه زیر سیستم های نرم افزار جامع تولید
  • ارتباط با سیستم انبار
  • ارتباط با سیستم فروش