نرم افزار ارزیابی عملکرد

اگر مدیریت عملكرد به عنوان فرآیندی به منظور سنجش و اندازه‌گیری عملكرد سازمان با استفاده از شاخص هایی نظیر كارایی، اثربخشی و توانمندسازی و ارایه راهکارهایی برای بهبود و افزایش بهره وری و حذف فعالیت های فاقد ارزش، تعریف شود، وجود یک سیستم ارزیابی عملکرد از نیازهای اساسی یک سازمان خواهد بود.

مدیریت عملکرد با استفاده از شاخص های عملکردی بین برنامه ریزی و هزینه یابی ارتباط برقرار می نماید. این شاخص ها در سه دسته کلی شاخص های عملکردی ورودی، شاخص های عملکردی خروجی و شاخص های عملکردی نتایج، رابطه بین برنامه ها و هزینه ها را ئر سه بعد صرفه اقتصادی، کارایی و اثر بخشی تحلیل می کنند. همچنین مهمترین وجوه عملکردی سازمان شامل وجوه مالی، ذینفعان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری، می توانند در معرض شاخص های عملکردی قرار گرفته و بر اساس مولفه های حسابرسی عملکرد ارزیابی شوند.

امکانات ویژه نرم افزار

 • امکان ارزیابی عملکرد بر اساس مدل BSC
 • امکان ارزیابی عملکرد بر اساس مدل EFQM
 • امکان ارزیابی عملکرد بر اساس مدل مالکوم بالدریج
 • امکان ارزیابی عملکرد بر اساس مدل حسابرسی عملیاتی (صرفه اقتصادی، کارایی و اثر بخشی)
 • امکان ارزیابی عملکرد با استفاده از سایر مدل های ارزیابی عملکرد
 • امکان تعریف علامت اختصاری برای هر شاخص عملکردی
 • امکان دسته بندی و گروه بندی کردن شاخص های عملکردی
 • امکان الطاق یک یا چند شاخص به هر یک از آیتم های بودجه شده

ارتباط با سایر سیستم ها

 • ارتباط با کلیه زیر سیستم های نرم افزار جامع تولید
 • ارتباط با سیستم انبار
 • ارتباط با سیستم فروش