نرم افزار تحلیلگر مالی و اقتصادی

تصمیم گیری مدیران نیازمند استفاده از تحلیل های علمی است که قابلیت عملیاتی داشته باشد. این تحلیل می تواند بصورت عدد و یا متن باشد. همچنین ترکیب تحلیل های مختلف امکان دستیابی به یک فراتحلیل را هموار می سازد. .این نرم افزار علاوه بر تامین تحلیل های عددی بصورت شاخص های خلاصه و متنی، فرا تحلیل های علمی مبتنی بر مدل های آزمون شده را نیز تولید می نماید.

اساس این نرم افزار بر استفاده از اطلاعات مندرج در صورت های مالی بنا به تعریف استاندارد شماره 1 از مجموعه استانداردهای حسابداری ایران بوده یا استفاده از اطلاعات دریافتی از صورت های مالی اساسی، محاسبات و تحلیل های مختلف و متنوع در نرم افزار صورت می گیرد.

در این سیستم اطلاعات مورد نیاز به صورت یک نرم افزار چند رسانهای در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت به گونه ای که سیستم، مرحله به مرحله کاربر را در تکمیل اطلاعات راهنمایی می نماید. پس از تکمیل اطلاعات توسط کاربر این داده ها از طریق رابط نرم افزاری و پس از اعتبار سنجی توسط مدیریت ارشد مالی به صورت خودکار در پایگاه اطلاعاتی قرار خواهند گرفت. این امکان موجب تسهیل بیشتر برقراری ارتباط با کاربران و جمع آوری اطلاعات شده و نیاز به رفع ابهامات احتمالی را بسیار کاهش می دهد، از سوی دیگر حجم میزان ورود اطلاعات به سیستم توسط مدیریت ارشد و یا مالی بسیار بسیار کم خواهد نمود.

امکانات و ویژگی‌های نرم افزار

 • امکان تعریف سال مالی متنوع و با ویژگی های متفاوت
 • امکان تعریف کاریران و سطح دسترسی هر یک
 • امکان ارتباط با سایر نرم افزار های مالی و حسابداری
 • امکان دریافت اطلاعات از پایگاه داده بورسی اوراق بهادار به صورت آنلاین
 • امکان ارایه تجزیه و تحلیل به صورت متنی و هوشمند برای استفاده بهتر مدیران و کارشناسان غیر مالی
 • امکان تعریف صورت های مالی با فرمت های مختلف شامل استاندارد حسابداری ایران، استانداردهای بین المللی و سایر فرمت های مورد نیاز
 • امکان تعریف شاخص های صنایع مختلف و مقایسه بین صنایع مختلف
 • امکان تعریف و تحلیل نسبت های نقدینگی تا سه سطح (محاسبه شاخص، تحلیل نسبت به صورت متنی و هوشمند و ارایه راهکار)
 • امکان تعریف و تحلیل نسیت های سودآوری تا سه سطح (محاسبه شاخصی، تحلیل نسبت به صورت متی و هوشمند و ارایه راهکار)
 • امکان تعریف و تحلیل نسبت های فعالیت تا سه سطح (محاسبه شاخص، تحلیل نسبت به صورت متنی و هوشمند و ارایه راهکار)
 • امکان تعریف و تحلیل نسبت های اهرمی تا سه سطح (محاسبه شاخص، تحلیل نسبت به صورت متنی و هوشمند و ارایه راهکار)
 • امکان تجزیه و تحلیل عمودی صورت های مالی
 • امکان تجزیه و تحلیل افقی صورت های مالی
 • امکان پیش بینی صورت های مالی با توجه به شاخص هدف و تجزیه و تحلیل معکوس
 • امکان ارایه تجزیه و تحلیل با حساسیت بسیار به طوری که با کوچکترین تغییر در اطلاعات پایه، تحلیل متفاوت ارایه می گردد
 • امکان پیش بینی وقوع ورشکستگی تا سه سال آینده با استفاده از مدل های مختلف آلتمن

ارتباط با سایر سیستم ها

 • ارتباط با نرم افزار حسابداری مالی
 • ارتباط با نرم افزار مدیریت هزینه
 • ارتباط با نرم افزار بهای تمام شده و بودجه ریزی