نرم افزار درخواست کار

با توجه به اينكه پاره اي از تست ها و امورات درخواستي از واحدها در فرايند معمول توليد نبـوده و مـوارد متعددي نظير درخواست كاليبراسيون اضطراري ، تست هاي خزش و كشش، اندازه گيري ابعادي ، سـاخت جهت پوشش كامل فرايندهاي مرتبط با توليد ، امكان مديريت ابزار و ... را در بر مي گيرد.

این سیستم درخواست هاي مرتبط را فراهم نموده است و در اين راستا كاربران از قسمتهاي مختلف مي تواننـد نسـبت به صدور درخواست مورد نظر خود اقدام نموده كه پس از تاييد مسئول مرتبط، به واحد كاري مرتبط با نوع درخواست ارجاع داده مي شود و پرسنل مرتبط بعد از انجام درخواست ، شرح اقدامات و نتايج تسـت هـاي مرتبط را در سيستم وارد مي نمايند.

امکانات و ویژگی‌های نرم افزار

  • مديريت اطلاعات انواع درخواست
  • مديريت اطلاعات اپراتورهاي مرتبط با درخواستها
  • صدور درخواست كار
  • تاييد درخواست كار
  • ارجاع درخواست كار
  • پاسخگويي و ثبت اقدامات مرتبط
  • امکان آنالیز و تجزیه تحلیل تفاضلی در هزینه هایی که امکان برون سپاری آنها وجود دارد

ارتباط با سایر سیستم ها

  • ارتباط با کلیه زیر سیستم های نرم افزار جامع تولید