نرم افزار مهندسی مواد و ضایعات

اطلاع از وضعيت مصرف مواد مي تواند منجر به شناسايي ضايعات خارج از محدوده مجـاز گرديـده و باعـث گردد تا با شناسايي علل ضايعات غير مجاز، نسبت به رفع اين علل اقـدام گردد كـه نتيجـه ايـن فرآينـد كاهش هزينه هاي مرتبط با خريد مواد اوليـه مصـرفي مـي باشـد.

در ايـن راسـتا سيسـتم مـديريت توليـد با امكان ثبت ميزان مواد مصرفي ورودي و خروجي به هر يك از مراكز كاري اين امكان را فراهم مي نمايد تا سيستم قادر به بررسي ميزان مصرف صورت گرفته با ميزان مصرف استاندارد باشـد كـه نهايتـا منجر به تعيين ميزان ضايعات غير مجاز مي گردد. روال محاسبات مصرف و ضايعات سيستم بر پايه استاندارهاي مصرف و ضايعات موجود در مدارك مهندسي با عنوان لیست مرجع مصرفی مي باشد.

يكي از مهمترین امکانات این سيستم استفاده از ابزار باركدخوان در ثبـت ورود و خـروج مـواد مصـرفي بـه مراكز كاري مي باشد.

امکانات و ویژگی‌های نرم افزار

  • مديريت اطلاعات ورود و خروج مواد و ابزار مصرفي به مراكز كاري
  • كنترل اطلاعات واقعي مصرف و ضايعات با توجه به توليـد واقعـي و اسـتاندارهاي مصـرف و ضايعات

ارتباط با سایر سیستم ها

  • ارتباط با کلیه زیر سیستم های نرم افزار جامع تولید
  • ارتباط با سیستم انبار