نرم افزار ظرفیت سنجی

وجود ابزاری برای محاسبه مقدار در دسترس بودن هر یک از منابع تولید به خصوص ایستگاه های کاری و ماشین آلات تولیدی، گام مهمی در راستای برنامه ریزی دقیق و قابل اجرا می باشد.

در این سیستم فرایند ظرفیت سنجی منابع با توجه به ‍‍‍پارامترهای نسبت به مقایسه زمان و در دسترس هر یک از ایستگاه های کاری اقدام می نماید.

پارامترهای دخیل در این محاسبات عبارتند از:

  • برنامه میان مدت
  • تقویم کاری ایستگاه های کاری
  • اطلاعات زمان سنجی فرایند
  • اطلاعات دسته های تولیدی
  • ضریب کارایی ایستگاه های کاری

همچنین می تپان در مواردی که زمان در دسترس نسبت به زمان مورد نیاز کم تر می باشد نسبت به اصلاح برنامه تولید یا شیفت های کاری اقدام نمود تا سازمان در ماه های آتی با عدم وجود ظرفیت مواجه نگردد.

از دیگر قابلیت های برجسته این سیستم، امکان شبیه سازی با استفاده از تقویم کاری آزمایشی و همچنین برنامه تولید آزمایشی می باشد که به شما قابلیت امکان سنجی برنامه تولیدی و تقویم کاری مد نظر شما را بدون تاثیر در برنامه تولید اصلی و تقویم کاری اصلی سیستم فراهم می نماید.

امکانات و ویژگی‌های نرم افزار

  • مقایسه ظرفیت مورد نیاز و در دسترس برای یک ایستگاه
  • مقایسه ظرفیت مورد نیاز و در دسترس در ماه های مختلف
  • تفکیک ایستگاه های کاری مختلف
  • امکان شبیه سازی با تغییر برنامه تولید آزمایشی و تقویم کاری آزمایشی

ارتباط با سایر سیستم ها

  • ارتباط با کلیه زیر سیستم های نرم افزار جامع تولید