نرم افزار ارزیابی کیفی سرمایه گذار و توان سرمایه گذاری

در مدل مدیریت سرمایه گذاری متداول، که در حال حاضر مورد استفاده بسیاری از شرکت ها قرار گرفته است،ارزیابی و بررسی سرمایه گذار در یک فرآیند کاملا غیر تخصصی و در بیشتر موارد صرفا از طریق مصاحبه با سرمایه گذار و مشاهده | مدارک معمولی مالی و غیر مالی انجام می گیرد. بنابراین به همان میزان که امکان موفقیت پروژه های سرمایه گذاری کاهش می یابد، امکان افزایش پروژه های ناتمام به دلیل عدم کفایت توان مالی سرمایه گذار یا عدم صلاحیت سرمایه گذار، افزایش می یابد.

لذا با توجه به اینکه معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان با مدیریت و برنامه ریزی کشور) طی سال های گذشته دو پیش نویس برای دستورالعملی ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی و نیز دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی را تدوین نموده است که بر مبنای مدل علمی و جهانی CAMEL تنظیم شده است، وجود یک سیستم جامع که بتواند این موضوعات را پشتییانی نماید امری لازم و ضروری به نظر می رسد.

ویژگی‌های نرم افزار

 • تامین زیرساختی مناسب برای شناسایی سرمایه گذاران ذیصلاح و ارزیابی توان سرمایه گذاری آن ها
 • ایجاد مبنایی صحیح وقابل انعطاف برای واگذاری پروژه های سازمان
 • افزایش دامنه اطلاعات مدیریت در رابطه با توان سرمایه گذاری پیمانکاران مختلف
 • بهبود مدیریت و ارتقاء عملکردها در سایه کنترل و نظارت تخصصی
 • تخصیص منابع بر مبنای نیل به نتایج مشخص و قابل سنجش
 • ایجاد ارتباط بین برنامه های راهبردی، اهداف بلندمدت و تخصیص منابع
 • افزایش احتمال موفقیت پروژه ها و کاهش احتمال شکست آن ها
 • ایجاد یک فرآیند منطقی تصمیم گیری که مستقیماً با فرآیند برنامه ریزی، اجرا،کنترل، ارزیابی و گزارش عملکرد در ارتباط است
 • استفاده بهینه از منابع و اعتبارات محدود دراختیار از طریق کاهش زمان گردش آنها
 • ایجاد منابع اطلاعاتی صحیح و قابل اطمینان برای تصمیمات مدیریت

امکانات‌ نرم افزار

 • امکان ارزیابی توان سرمایه گذاری یک سرمایه گذار واحد
 • امکان ارزیابی توان سرمایه گذاری کنسرسیوم متشکل از چند سرمایه گذار
 • امکان پیش بینی وقوع ورشکستگی برای هر یک از سرمایه گذاران
 • امکان تجزیه و تحلیل صورت های مالی و اطلاعات مالی و غیر مالی سرمایه گذار و ارایه گزارشات تحلیلی
 • امکان ارتیاط آنلاین با پایگاه داده بورس اوراق بهادار جهت تعیین شاخص های لازم برای ارزیابی
 • امکان ارزیابی ساختار مدیریتی و سازمانی سرمایه گذار
 • امکان آنالیز حساسیت در شرایط مختلف
 • امکان ارزیابی توان اجرایی سرمایه گذار
 • امکان ارزیابی دانش فنی سرمایه گذار
 • امکان ارزیابی کیفی تامین کنندگان
 • امکان تغییر در پارامترهای تعیین کننده برای ارزیابی مطابق با تغییر در قوانین موضوعه
 • مکان تعریف کاربران و تعیین سطح دسترسی هر یک از کاربران
 • امکان تعریف سال مالی و دوره های مختلف برای هر سال مالی و برای هر مناقصه

ارتباط با سایر سیستم ها

 • ارتباط با نرم افزارهای مالی و غیر مالی در سازمان