نرم افزار کالیبراسیون

با عنايت به اهميت صحت كاركرد دستگاه هاي انـدازه گيـري و تـاثير زيـادي كـه در كيفيـت و ميـزان خروجي ايستگاه هاي كاري دارد لازم است كليه ابزارهاي اندازه گيري شركت تحت كنتـرل باشـند لـذا این سيستم با مد نظر قراردادن اين امر مهم، مـديريت كليـه فعاليـت هـاي مـرتبط بـا كنتـرل و كاليبراسيون دوره اي و اضطراري را امكان پذير ساخته است. در سيستم جامع مديريت توليد، برنامه ريزي كنترل و كاليبراسيون كليه ابزارها با توجه به پارامترهـاي ذيل صورت مي پذيرد :

 • بازه زماني يا تعدادي كنترل
 • بازه زماني يا تعدادي كاليبراسيون
 • تاريخ بهره برداري از ابزار
 • سوابق كنترل و كاليبراسيون ابزار

در اين حالت كليه مراكـز كـاري بـا مراجعـه بـه سيسـتم از ابزارهـايي كـه لازم اسـت جهـت كنتـرل و يـا كاليبراسيون تحويل واحد كاليبراسيون گردد مطلع گشته و نسبت به ارسال آنها اقـدام مـي نماينـد. اپراتـور واحد كاليبراسيون نسبت به كنترل و يا كاليبراسيون ابزار مرتبط بصـورت داخلـي يـا ارسـال بـه شـركتهاي پيمانكار اقدام نموده و سپس نسبت به ثبت اطلاعات مرتبط با اقدامات صورت گرفته در سيستم توليد مـي نمايد.

. در این سیستم امكان وارد نمودن محدوده هاي مجاز در فرايند كاليبراسيون و كنترل اتوماتيك مغايرت مقادير اندازه گيري شده با اين استاندارها وجود داشته و اين اطلاعـات واقعـي وارد شـده بـه عنـوان سوابق كنترل و كاليبراسيون ، مبنايي براي برنامه ريزي كنترل و كاليبراسيون بعدي ابزار مربوطه قـرار مـي گيرد.

امکانات و ویژگی‌های نرم افزار

 • مديريت اطلاعات انواع ابزارها و پارامترهاي كنترل و كاليبراسيون
 • مديريت اطلاعات استانداردهاي مرتبط با كاليبراسيون انواع ابزارها
 • مديريت اطلاعات ابزارهاي اندازه گيري
 • برنامه ريزي كنترل و كاليبراسيون
 • مديريت اطلاعات واقعي كنترل و كاليبراسيون شامل مقادير اندازه گيري شده، تاييديه هـا، شركت كاليبره كننده و ...

ارتباط با سایر سیستم ها

 • ارتباط با کلیه زیر سیستم های نرم افزار جامع تولید
 • ارتباط با سیستم انبار