نرم افزار مهندسی ساخت

از آنجايي كه مبناي علمي توليد در هر شركت توليدي بر پايه اطلاعـات مهندسـي و اسـتاندارهاي توليـد استوار است لذا يكي از زير سيستم هاي اساسي سيسـتم جـامع مـديريت توليـد، مـاژول مهندسـي ساخت يا محصول (تكنولوژي ساخت) مي باشد. جامعيت و صحت اطلاعات اين زير سيسـتم منجـر بـه استفاده كامل تر و جامع تر از ساير قابليت ها خواهد شد.

در شركت هاي توليدي، استانداردهاي مرتبط با توليد به صورت هاي مختلفـي طبقـه بنـدي مـي گردنـد و رويه تهيه، توزيع نسخ جديد، جمع آوري نسخ منسوخ شده، تعيـين وضـعيت مـدرك و سایر موارد از این دست اهميـت ويژه اي خواهند داشت.

بطور كلي مدارك مورد استفاده در فرايندهاي توليدي مرتبط بـا موضـوعات ذيل مي باشد:

 • اطلاعات فرايند و توالي مراحل توليد كه تحت عناويني نظيـر فرم فرآیند، فرم مسیر یابی و فرم کارکرد شناخته مي شوند
 • اطلاعات مرتبط با مواد و ابزار مصرفي حين توليد كه تحت عناويني نظير فرم مصرفی ها و لیست مواد شناخته مي شوند
 • اطلاعات مرتبط با ابزار مورد نياز
 • اطلاعات مرتبط بـا اسـتاندارهاي كيفـي محصـول، اسـتانداردهاي محيطـي توليـد، تنظيمـات دستگاه ها و سایر موارد كه تحت عناويني نظيرفرم کیفیت و یا ضوابط فرآیند شناخته مـي شوند.
 • اطلاعات مرتبط با ريز فعاليت هايي كه اپراتور هر مرحله از توليد مي بايست انجام داده و مـد نظـر قرار دهد كه تحت عناويني نظير روش ها و دستورالعمل شناخته مي شود.

امکانات و ویژگی‌های نرم افزار

 • مديريت درخت محصول
 • مديريت مدرك مشخصات فرآيند ساخت محصول به تفكيك هر محصول و كارگاه
 • مديريت مدرك مشخصات مواد به تفكيـك هـر محصـول و ايسـتگاه با امكان تعريف مواد جايگزين براي هر يك از آيتم ها(
 • مديريت اطلاعات ورود و خروج محصول ساخته شده ، محصول نيمه ساخته در راستاي تعهدات خريـد، فـروش و ساخت پيمانكاريمديريت اطلاعات استانداردهاي حين توليد (كيفي و غير كيفي)
 • مديريت مدرك مشخصات ابزار به تفكيك هر محصـول و ايسـتگاه با امكان تعريف ابزار جايگزين براي هر يك از آيتم ها
 • مديريت مدرك مشخصات دستورالعمل به تفكيك هر محصـول و ايسـتگاه كاري به تفكيك هر محصول و ايستگاه
 • مديريت مدرك مشخصات برنامه
 • مديريت اطلاعات زمان سنجي ها ، مصارف و ضايعات و) امكان ضميمه نمودن هر نوع فايل اطلاعاتي به مدارك مربوطـه) امکان مديريت نسخ مختلف يك مدرك و تعيين وضعيت فعلـي و مديريت نسخ مختلف هر يك از مدارك
 • مديريت دسترسي به هـر يـك از مـدارك بصـورت جداگانـه در قالـب دسترسـي مشـاهده ، ويرايش ، چاپ ، تعيين وضعيت مدرك ، تخصيص دسترسي

ارتباط با سایر سیستم ها

 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • ارتباط با کلیه زیر سیستم های نرم افزار جامع تولید