نرم افزار عدم تطابق

در حين فرآيند توليد مواردي اتفاق مي افتد كه مشخصات محصـول در حالـت سـاخت، بـا اسـتانداردهاي تعيين شده مغاير مي باشد و لازم است در خصوص محصول مورد نظر بررسي لازم صورت پذيرفته و نهايتـا تصميم مقتضي گرفته شود. در اين گونه موارد اپراتورهاي توليد بعد از مشاهده عدم تطابق با اسـتانداردهاي موجود، نسبت به ثبت پرس و جو در سيستم اقدام نموده و جهت بررسي بيشتر موضوع را به بازرس مربوطـه ارجـاع مي دهد.

در صورتي كه بازرس تشخيص دهد كه محصول مشكل خاصي ندارد نسبت به بستن پـرس و جـو در سیستم اقدام نموده و محصول ادامه توليد خواهد يافت. در صـورتي كـه در ايـن مرحلـه نتـوان تكليـف محصـول را مشخص نمود محصول جهت بررسي بيشتر به بازرسي كيفيت ارسال و پـس از ايـن مرحلـه جهـت تعيـين تكليف به ارزياب مهندسي ارجاع مي گردد كه در اين صورت مي تواند نسبت به تعيـين وضـعيت محصـول اقدام نمايد.

در صورتي كه وضعيت محصول نهايتا منجـر بـه تایید گردد محصول اجازه ادامه توليد را خواهد يافت و در صورتي كه وضعيت محصول نهايتا منجـر بـه ضایعات گردد محصول مربوطه ضايعات محسوب مي گردد. این سیستم امكان گردش مكانيزه رويه عدم انطباق را فراهم نموده و با تحليل گزارشات مرتبط با عدم انطباق، امكان بهبود رويه توليد از طريق تنظـيم دسـتگاه هـاي توليـدي . تغييـر فرآينـد توليـد و آمـوزش اپراتورها امكان پذير مي گردد.

امکانات و ویژگی‌های نرم افزار

  • ثبت پرس و جو هاي عدم تطابق رخداده
  • امكان ثبت اطلاعات بازرسي و تبديل پرس و جو به عدم تطابق
  • امکان ارزیابی عدم تطابق و تعین وضعیت آن اعم از دوباره كاري /مشروط /رد /تاييد
  • امكان بستن عدم تطابق مراكـز كـاري
  • گزارشات آماري عدم تطابق هاي رخداده بـه تفكيـك كارگـاه، اپراتـور، علـت عـدم تطـابق، نـوع، ايستگاه هاي كـاري، محصول، شماره عمليات و ...
  • گزارشات آماري بصورت نموداري
  • گزارشات آماري مقايسه ميزان توليد با ميزان عدم تطابق ها ، ضايعات ، دوباره كاري و...

ارتباط با سایر سیستم ها

  • ارتباط با کلیه زیر سیستم های نرم افزار جامع تولید
  • ارتباط با سیستم انبار