نیازمندی مواد

يكي از دغدغه هاي اصلي واحد هاي توليدي در دسترس بودن مواد و ابزار مصرفي مورد نياز در كليه مـوارد مي باشد. این سیستم با مشخص نمودن مقادير و زمان نياز به هر يك از مواد و ابزار مصرفي، در بردارنده فوايد زيادي براي واحدهاي توليدي مي باشد كه پاره اي از آنها بـه شـرح ذيـل مي باشد :

 • عدم انبارش بيش از حد مواد مصرفي با توجه به آگاهي از مقدار و زمان مورد نياز
 • كم شدن هزينه هاي خريد مواد اوليه پيش از موعد
 • صرف زمان بسيار كم جهت محاسبات مرتبط با برنامه ريزي نيازمندي مواد
 • عدم نياز به كارشناسان متعدد در واحد برنامه ريزي مواد

در اين راستا این سيستم از طريـق ارتبـاط بـا زيـر سيسـتمهاي انبـار، خريـد و كنترل كيفي و با توجه بـه برنامـه ميـان مـدت توليـد و همچنـين و استانداردهاي مصرف و ضـايعات امكـان محاسـبه مواد مصرفي مورد نياز هر ماه يا هر ماده را ميسر ساخته است. لازم به ذكر است اين سیستم با محاسبات دقيـق و لحاظ نمودن ميزان موجودي انبار، موجودي در راه ، موجودي در جريان كنترل كيفي و همچنـين كسـري ماه های قبل، میزان مورد نیاز واقعی كه مي بايست خريد گردد را پيشنهاد مي دهد.

نرم افزار نیازمندی مواد

 • ارائه برنامه پيشنهادي خريد مواد و ابزار مصرفي به تفكيك كالا براي ماه هاي آتي
 • ارائه برنامه پيشنهادي خريد مواد و ابزار مصرفي براي يك ماه خاص براي مواد مختلف
 • ارتباط با زير سيستم انبار جهت دريافت موجودي لحظه اي مواد
 • ارتباط با زير سيستم خريد جهت دريافت اطلاعات مواد در جريان خريد
 • ارتباط با ماژول ارزيابي كيفي جهت دريافت اطلاعات مواد در جريان كنترل كيفي
 • مديريت مدرك مشخصات دستورالعمل به تفكيك هر محصـول و ايسـتگاه كاري به تفكيك هر محصول و ايستگاه

ارتباط با سایر سیستم ها

 • ارتباط با کلیه زیر سیستم های نرم افزار جامع تولید
 • ارتباط با سیستم انبار