نرم افزار برنامه ریزی تولید

در هر شركت توليدي برنامه ريزي و ابلاغ برنامه تهيه شده به خط توليد يكي از فعاليت هاي اصلي مي باشـد. زير سيستم برنامه ريزي توليد با لحاظ نمودن برنامه توليد ميان مدت در كنار برنامه توليد كوتـاه مـدت بـر آن بوده است تا امكان استفاده كارشناسان از قابليت برنامه ريزي مواد و ظرفيت سنجي منابع را فراهم نمايد

علاوه بر اين زير سيستم برنامه ريزي توليد امكان تنظيم تقويم كاري توليد را براي هر يك از ايستگاه هـا كاري فراهم نموده تا به عنوان منبـع اطلاعـاتي مـاژول ظرفيـت سـنجي منـابع و زير سيستم كنترل توليد، منجر به بهبود برنامه ريزي منابع توليد گردد.

در اين زير سيستم امكـان معرفـي دسته هـاي توليـدي و محصـولات هـر دسته فـراهم گرديـده اسـت. كارشناسان برنامه ريزي توليد كارگاهي پس از معرفي هر دسته، رويه ايجاد سفارش را فراخواني نمـوده و سيستم با توجه به آخرين مدرك معتبر فرآينـد توليـد سفارش توليد دسته مورد نظر را ایجاد نمايد.

امکانات و ویژگی‌های نرم افزار

 • مديريت اطلاعات تقويم كاري (شيفتهاي توليد) به تفكيك روز و ايستگاه كاري
 • ثبت برنامه توليد ميان مدت پيشنهادي به تفكيك ماه و محصول
 • امكان ثبت اطلاعات سفارشات توليد كارگاهي
 • صدور مدارك سفارش توليد كارگاهي با توجـه بـه اطلاعـات مهندسـي جهت ارسال به كارگاهها
 • امكان ثبت برنامه ريزي توليد كارگاهي
 • صدور باركدهاي مرتبط با فرايند توليـد، ايسـتگاههاي كـاري ، اپراتورهـاي توليـد و وقـايع مختلف حين توليد
 • برنامه ريزي و ابلاغ برنامه تهيه شده به خط توليد
 • مديريت اطلاعات توليد واقعي و عمليات حين توليد
 • امكان ورود اطلاعات واقعي توليد به دو روش ورود توسط اپراتور و ارتباط با دستگاه هاي دستي باركد خوان
 • امكان كنترل و تاييد اطلاعات ارسالي از دستگاههاي باركدخوان
 • كنترل اطلاعات واقعي توليد و اطلاعات برنامه ريزي توليد در مقياسها ميـان مـدت و كوتـاه مدت

ارتباط با سایر سیستم ها

 • ارتباط با کلیه زیر سیستم های نرم افزار جامع تولید
 • ارتباط با سیستم انبار