نرم افزار برنامه ریزی تولید

در هر شركت توليدي برنامه ريزي و ابلاغ برنامه تهيه شده به خط توليد يكي از فعاليت هاي اصلي مي باشـد. زير سيستم برنامه ريزي توليد با لحاظ نمودن برنامه توليد ميان مدت در كنار برنامه توليد كوتـاه مـدت بـر آن بوده است تا امكان استفاده كارشناسان از قابليت برنامه ريزي مواد و ظرفيت سنجي منابع را فراهم نمايد

علاوه بر اين زير سيستم برنامه ريزي توليد امكان تنظيم تقويم كاري توليد را براي هر يك از ايستگاه هـا كاري فراهم نموده تا به عنوان منبـع اطلاعـاتي مـاژول ظرفيـت سـنجي منـابع و زير سيستم كنترل توليد، منجر به بهبود برنامه ريزي منابع توليد گردد.

در اين زير سيستم امكـان معرفـي دسته هـاي توليـدي و محصـولات هـر دسته فـراهم گرديـده اسـت. كارشناسان برنامه ريزي توليد كارگاهي پس از معرفي هر دسته، رويه ايجاد سفارش را فراخواني نمـوده و سيستم با توجه به آخرين مدرك معتبر فرآينـد توليـد سفارش توليد دسته مورد نظر را ایجاد نمايد.

برنامه ریزی جامع تولید در سازمان ها یکی از بخش های اصلی است که باعث حرکت و پیشبرد سازمان می شود. این بخش مسئولیت هماهنگ کردن واحد های مختلف سازمان از جمله واحدهای زیر را بر عهده دارد:

 • واحد تولید
 • واحد تامین
 • واحد برنامه ریزی
 • واحد انبارداری

برنامه ریزی تولید ادغامی

روش های برنامه ریزی تولید انواع مختلفی دارد ، یکی از مهم ترین روش ها ، برنامه ریزی تولید ادغامی است. این روش برنامه ریزی تولید برای برخورد با تغییرات تقاضا در آینده استفاده می شود. هنگام استفاده از برنامه ریزی تولید ادغامی سیاست هایی استفاده می شود که در نهایت هزینه برنامه ریزی تولید به حداقل برسد.

برنامه ریزی تولید با اکسل

سازمان ها برای بهبود برنامه ریزی تولید خود از نرم افزارهای مختلفی می توانند استفاده کنند که کارایی خود را افزایش دهند ، اما دلایل بسیاری از جمله عدم توان پرداخت هزینه ، مانع استفاده سازمان از این نرم افزارها می شود. یکی از راه هایی که در این مواقع سازمان می تواند استفاده کند ، نرم افزار اکسل است. این نرم افزار با وجود اینکه تمام قابلیت های نرم افزارهای برنامه ریزی تولید را ندارد ولی می تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد.

نرم افزار برنامه ریزی تولید

بخش برنامه ریزی تولید در هر سازمان مسئولیت های بسیاری دارد ، در نتیجه برای اجرای صحیح و به موقع این مسئولیت ها ، سازمان به یک سیستم کامل و جامع احتیاج دارد که با استفاده از آن بتواند برنامه ریزی تولید را انجام دهد. نرم افزار کنترل تولید با حساب کردن قابلیت واحدهای تولیدی و ایجاد ارتباط با بخش های مختلف سازمان از جمله بخش های تولید ، فروش ، تامین ، برنامه ریزی و انبارداری درخواست های مختلف را مدیریت می کند.

نرم افزار برنامه ریزی تولید

بخش برنامه ریزی تولید در هر سازمان مسئولیت های بسیاری دارد ، در نتیجه برای اجرای صحیح و به موقع این مسئولیت ها ، سازمان به یک سیستم کامل و جامع احتیاج دارد که با استفاده از آن بتواند برنامه ریزی تولید را انجام دهد. نرم افزار کنترل تولید با حساب کردن قابلیت واحدهای تولیدی و ایجاد ارتباط با بخش های مختلف سازمان از جمله بخش های تولید ، فروش ، تامین ، برنامه ریزی و انبارداری درخواست های مختلف را مدیریت می کند.

امکانات و ویژگی‌های نرم افزار

 • مديريت اطلاعات تقويم كاري (شيفتهاي توليد) به تفكيك روز و ايستگاه كاري
 • ثبت برنامه توليد ميان مدت پيشنهادي به تفكيك ماه و محصول
 • امكان ثبت اطلاعات سفارشات توليد كارگاهي
 • صدور مدارك سفارش توليد كارگاهي با توجـه بـه اطلاعـات مهندسـي جهت ارسال به كارگاهها
 • امكان ثبت برنامه ريزي توليد كارگاهي
 • صدور باركدهاي مرتبط با فرايند توليـد، ايسـتگاههاي كـاري ، اپراتورهـاي توليـد و وقـايع مختلف حين توليد
 • برنامه ريزي و ابلاغ برنامه تهيه شده به خط توليد
 • مديريت اطلاعات توليد واقعي و عمليات حين توليد
 • امكان ورود اطلاعات واقعي توليد به دو روش ورود توسط اپراتور و ارتباط با دستگاه هاي دستي باركد خوان
 • امكان كنترل و تاييد اطلاعات ارسالي از دستگاههاي باركدخوان
 • كنترل اطلاعات واقعي توليد و اطلاعات برنامه ريزي توليد در مقياسها ميـان مـدت و كوتـاه مدت

ارتباط با سایر سیستم ها

 • ارتباط با کلیه زیر سیستم های نرم افزار جامع تولید
 • ارتباط با سیستم انبار